Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vinding skoles logo
Mobil menu

Centret

Vinding Skole

Handleplan for elever i skriftsprogsvanskeligheder

Hvorledes opbygges selvværd og selvtillid hos elever i skriftsprogsvanskeligheder

Læringsmiljøet er af meget stor betydning. Elever i vanskeligheder har brug for at blive inkluderet

og rammerne for inklusionen skal være rolige og strukturerede. Disse elever har ofte vanskeligt

ved at lytte, at læse, at stave, at formulere sig på skrift, at sidde stille, at koncentrere sig og at

finde ting og sager. Deres arbejdstempo er til tider noget langsommere end elever uden

vanskeligheder.

Elevernes vanskeligheder kan bl.a. komme til udtryk ved at de:

● bliver hurtigere trætte, da deres arbejde kræver langt større koncentration for at udføre de

pålagte opgaver

● kan læse en tekst højt uden at forstå noget af den

● kan have vanskeligt ved at finde rundt på siden, hvis den indeholder mange tabeller, tal,

noder eller andre symboler

● ofte arbejder springende og ujævnt

● ofte udelader ord eller skriver/læser dem to gange

● ofte lider af usikkerhed

● har vanskeligt ved at tage gode noter, da de har svært ved både at lytte og skrive på

samme tid

● ikke kan finde det rigtige sted i teksten igen, hvis de kigger væk fra bogen eller tavlen et

kort øjeblik

● læser langsomt, så tidspresset er konstant

● har svært ved at følge en længere instruktion

● ofte fremtræder uorganiserede og rodede

● kan fremtræde klodsede og glemsomme, uanset hvor meget de gør sig umage

● ofte har en dårlig korttidshukommelse

Læreren støtter eleven ved at gøre følgende:

● give eleven glæden ved litteraturen gennem alderssvarende digitale tekster som fx kan

hentes fra materialebasen, Debbie, Nota eller den lokale It- og Medier base i Vejle.

Endvidere kan der lånes lydbøger på det kommunale bibliotek eller på KFS eller CFU

● scanne de tekster, der benyttes i undervisningen

● opmuntre eleven til brug af computeren og dens hjælpemidler

● tage udgangspunkt i elevens styrkesider

● tilpasse lektiemængden til vanskeligheden

● anvende skriverammer

● anvende læselog

● kontrollere om beskeder bliver modtaget og forstået

● skrive nøgleord på tavlen og lade disse stå under opgaveløsningen

● hjælpe eleven med at skrive i lektiebogen.

● lade eleven læse max 10-15 minutter

● have forventninger til elevens udvikling

● acceptere og anerkende at elever med vanskeligheder udfordrer lærerens tålmodighed

● give feedback ved mindste fremskridt

Læreren undlader at:

● lade eleven læse højt på klassen, hvis det generer ham eller hende

● rette alle fejl i skriftlige arbejder

● give lange lister med staveord, der skal læres udenad

● sammenligne eleven med andre elever

Procedurer for arbejdet med skriftsprogsvanskeligheder

Dansklærere tager årligt læse- og staveprøver. Endvidere tages de nationale tests på 2. 6. og 8.

årgang.

Prøveresultater giver et godt overblik, så problemer kan afdækkes, og der kan handles på disse.

Efterfølgende afholdes klassekonference vedr. læsning med deltagelse af dansklærer,

læsevejleder, specialundervisningslærer samt skolens ledelse. På 2. årgang deltager

læsekonsulenten ved klassekonferencen.

Konferencen har til formål at opfange elever, som ikke har nået målet ved prøvetagningen, og

derpå aftales handlinger i forhold til dette.

Tiltagene indgår i barnets handlingsplan udarbejdet af årgangsteamet.

Med forældrenes samtykke foretages individuelle prøver (se skema) med henblik på at klarlægge

elevens stærke og udfordrede sider, så der derefter kan skrives en anmodning om evt. kursus i

specialundervisning.

Ved mere problematiske forhold inddrages PPR. Der afholdes konsultativ samtale med

kommunens læsekonsulent. Det besluttes herefter, om der skal foretages indstilling. Efterfølgende

handles efter indstillingens udkomme.

Vurderer centret, at problemet kan ordnes internt, tilbydes eleven hjælp, og der udarbejdes i

samarbejde mellem klasselæreren/faglæreren og specialundervisningscentret en indsats for den

kommende periode.

Uglebo 1.-3. kl. - indsats/tiltag

Tidlig læsehjælp

Fingernemt

VAKS

Læsekursus

Stavekursus

AppWriter

I-pads…Apps mv.

Holdundervisning i specialcentret

Udlån af læsetræningsmateriale

Højhuset 4.- 6.kl - indsats/tiltag

Faglig specialundervisning i klassen

Holdundervisning i specialcentret

Fingernemt

VAKS

Læsekursus

Stavekursus

IT herunder AppWriter

Enkelt undervisning

Udlån af læsetræningsmateriale

Oxford 7.- 9. kl. - indsats/tiltag

Specialundervisning i klassen

Holdundervisning i specialcentret

Individuel undervisning

IT herunder AppWriter

Overdragelse mellem afdelinger

Ved skoleårets afslutning finder et møde sted mellem afdelingerne. Der foretages en grundig

overlevering af elever i vanskeligheder. Handleplaner gennemgås, og behovet for

specialundervisningstimer afklares, hvorefter der indgås en dialog med de nye kontaktlærere for

at aftale, hvordan den nye afdeling bedst kan fortsætte indsatsen.

Oversigt over testning

Testlæreren tager individuelle test efter henvisning fra Læsekonsulenten. Resultaterne sendes til

Læsekonsulenten.

I tvivls situationer holdes en konsultativ samtale med Læsekonsulenten, der vejleder i hvilke tiltag,

der er relevante. Test-læreren orienterer klasselæreren, der informerer forældrene.

Ordblindeinstituttets mappe

Non-ords stavning

Fonologisk subtraktion

Højtlæsning af ord

Højtlæsning af non-ord

Kognitiv prøve /CHIPS

Testbatteriet

Hukommelsesprøve

Sproglig prøver

Fonologisk prøver

Morfologiske prøver

Ordgenkendelse

● Individuel IL-basis prøve

● IL-ungdom

● ST-Prøver

Kompenserende hjælpemidler:

Skolen har licens til AppWriter, så eleverne kan anvende oplæsning, stave og skrivestøtte både på

skolen og derhjemme. Eleverne vil blive tilbudt at få programmerne på deres personlige computer,

hvis denne medbringes.

Elever der halter lidt bagefter niveau, bliver tilmeldt Materialebasen. Elever i

ordblindevanskeligheder tilmeldes NOTA.

Forældrenetværk

Der er etableret et forældrenetværk for forældre med elever i læse-skrivevanskeligheder. Netværket mødes 3--4 gange årligt.